Doanh nghiệp tại Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700173830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700173848 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BỘC BỐ

Mã số thuế: 4700173929 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Lẹng, xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HUYỆN UỶ PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700174288 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700195217 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV CHÂU HƯNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700280487 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Thức
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

UBND XÃ BỘC BỐ

Mã số thuế: 4700126598 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG HƯNG

Mã số thuế: 4700151019 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Hưng
Địa chỉ: Thôn Nà Cóoc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

VIÊN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700173911 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hương
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH HUYỀN SƠN

Mã số thuế: 4700182560 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 4700187819 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DAN SỰ HUYỆN PÁC NĂM

Mã số thuế: 4700187833 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700187840 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700187872 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

KHO BẠC NHÀ NƯỚC PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700187921 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 4700187914 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700187960 - Đại diện pháp luật: Mông Thanh Mười
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 4700188033 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

THANH TRA HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700188097 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700188114 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon