Doanh nghiệp tại Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN VIỆT

Mã số thuế: 4800153676 - Đại diện pháp luật: Nông Hồng Sơn
Địa chỉ: Phố phục Hòa 2, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÒA THUẬN

Mã số thuế: 4800163339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Khánh
Địa chỉ: Xóm Nà Rài, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HỮU HÒA

Mã số thuế: 4800163811 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Hòa
Địa chỉ: Bó Từ, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

BẢO HIỂM XÃ HỘI PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800179850 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

TRƯỜNG THPT PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800179843 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiệp
Địa chỉ: Thị trấn hoà thuận, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 4800179875 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn hoà thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, thị trấn hoà thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800179924 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800179917 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800179949 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800179931 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800179970 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 4800179995 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800179988 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Mã số thuế: 4800180013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800180006 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 4800180038 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800180020 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800180528 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN PHỤC HOÀ

Mã số thuế: 4800217591 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng, Thị trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH PHONG PHƯƠNG

Mã số thuế: 4800224172 - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Phong
Địa chỉ: Phố Phục Hoà, thị trấn Phục Hoà, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon