Doanh nghiệp tại Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

TRƯƠNG VĂN DU

Mã số thuế: 4800100346 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Du
Địa chỉ: Khu phố, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 4800148524 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Kim Phương
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠNH HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800141952 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ NGỌC HỮU

Mã số thuế: 4800162977 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Ngọc
Địa chỉ: Nhà riêng: Mã Trung Khằm - Xóm Đoàn Kết, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4800166562 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Hiệp
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175119 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175101 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175126 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

CÔNG AN HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175165 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

PHÒNG Y TẾ HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175197 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175172 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175214 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175278 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175260 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

HUYỆN UỶ THÔNG NÔNG

Mã số thuế: 4800175253 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thông Nông - Huyện Thông Nông - Cao Bằng, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon