Doanh nghiệp tại Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NÀ NHẠN

Mã số thuế: 5600190746 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Sơn
Địa chỉ: Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NÀ NHẠN

Mã số thuế: 5600203882 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thịnh
Địa chỉ: Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NÀ NHẠN

Mã số thuế: 5600204117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Diệu
Địa chỉ: Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NÀ NHẠN

Mã số thuế: 5600204212 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Sương
Địa chỉ: Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NÀ NHẠN

Mã số thuế: 5600204702 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thịnh
Địa chỉ: Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON NÀ NHẠN

Mã số thuế: 5600204854 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦN NON SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN

Mã số thuế: 5600267300 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Nhạn, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312271 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Thoản
Địa chỉ: Bản Nà Đốc, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon