Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4300879614 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Đúng
Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU PHƯỚC

Mã số thuế: 4300478228 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vy
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TẤN NGUYÊN

Mã số thuế: 4300322767 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy
Giấy phép số: 3401000246
Địa chỉ: Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON HOA PƠ-NIÊNG

Mã số thuế: 4300764807 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huy Ra Long, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

PHÒNG ĐỊA CHÍNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300334000 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG KINH TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300342763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300380550 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN XUÂN THỦY

Mã số thuế: 4300390904 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nừng
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300428812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475146 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475227 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475202 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475259 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300477344 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon