Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU PHƯỚC

Mã số thuế: 4300478228 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vy
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TẤN NGUYÊN

Mã số thuế: 4300322767 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy
Giấy phép số: 3401000246
Địa chỉ: Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON HOA PƠ-NIÊNG

Mã số thuế: 4300764807 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huy Ra Long, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

PHÒNG ĐỊA CHÍNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300334000 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG KINH TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300342763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300380550 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN XUÂN THỦY

Mã số thuế: 4300390904 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nừng
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300428812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475146 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475227 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475202 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475259 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475241 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300477344 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300477369 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon